MySpot Barcelona Homepage

Propietats

Vendre

Serveis

Blog

Sobre nosaltres

MySpot Blog

La nostra valoració experta per prendre decisions informades.

Entenent el valor de mercat real de la propietat Per conèixer el valor de mercat real d'un habitatge és fonamental saber com calcular aquesta xifra abans de posar-la a la venda. Això implica tenir un estudi detallat del mercat per prendre les decisions correctes i assolir els objectius buscats pel client.

Articles

La nostra valoració experta per prendre decisions informades.

Malauradament, moltes agències no fan aquest estudi; simplement accepten el preu donat pel propietari o el que han proposat altres agències. La conseqüència d'això pot ser que un immoble no es vengui, o demori molt de temps a vendre's.

 

A MySpot Barcelona ens desmarquem d'aquestes pràctiques i fem sempre una anàlisi exhaustiva i realista per trobar el preu i l'estratègia de venda correctes. Ho fem a més, i volem incidir especialment en això, independentment de ser o no els captadors principals i encara que hi haguessin altres agències involucrades.

 

La nostra prioritat és brindar a qui sol·licita els nostres serveis, les eines necessàries perquè entengui les tendències del mercat i prengui la millor decisió sobre el preu de venda de la seva propietat, però assegurant-nos que aquesta sigui informada, realista i ajudi a tancar una operació satisfactòria.

 

Aquest és el nostre compromís: Realitzar sempre un estudi del mercat i donar la nostra valoració del vostre immoble. Així ens diferenciem d'altres agències i afegim valor al nostre servei, oferint recomanacions fonamentades en dades concretes, rellevants i veraces.

 

El nostre mètode de valoració integral ens permet identificar oportunitats i determinar el màxim valor real de la propietat, per tancar operacions de manera àgil i satisfactòria.

 

La nostra Metodologia de Valoració:

 

● Anàlisi orientada al mercat:

 Realitzem un examen minuciós de les ofertes i els preus dels llistats actuals, les tendències del mercat i les dades de tancament obtingudes del Registre de la Propietat d'Espanya. Aquesta informació ens capacita per recomanar un preu de venda òptim, alineat amb les condicions actuals del mercat.

Un cop finalitzada l'anàlisi, proporcionem les dades al propietari perquè pugueu prendre una decisió informada.

 

● Expectatives realistes:

Comprenem l'aferrament emocional que els propietaris solen tenir cap a les seves propietats i no deixem de tenir-les en compte. A MySpot, però, mantenim el nostre compromís amb les valoracions objectives, fonamentades en les condicions actuals del mercat i l'estat actual de la propietat. Intentem conjugar-ho amb la màxima objectivitat i unes expectatives realistes.

 

● Enfocament basat en dades:


Fonamentem les nostres recomanacions en una informació veraç i actualitzada del mercat. En contrastar les propostes dels propietaris evitem possibles distorsions als preus i qualsevol tipus de sorpreses durant les negociacions.

 

El nostre Procés de Valoració:

 

● Inspecció Immobiliària en Persona:

A cada propietat que valorem realitzem una visita exhaustiva en persona. Avaluem la ubicació, l'orientació, la mida, els serveis, l'estat general i el manteniment, a més de l'atmosfera general de la propietat. Aquesta avaluació directa serveix per verificar totes les característiques i estat actual.

 

● Anàlisi de Mercat:

 

Consultem el Registre de la Propietat espanyol per descobrir preus de tancament anteriors, a més analitzem les tendències del mercat i comparem actius actuals de competència a la zona. Aquestes dades perfeccionen la nostra valoració i ofereixen informació sobre el panorama actual.

 

● Revisió de Documentació:

 

Revisem meticulosament tota la documentació legal, incloent-hi escriptures i certificacions per garantir la fluïdesa del procés de venda i evitar possibles contratemps legals.

 

● Preu de Venda Recomanat:

 

Un cop estimat el preu real de la propietat, tenint en compte els marges de negociació, els honoraris de l'agència?, els seus objectius financers i el termini desitjat, determinem un preu de venda recomanat que maximitzi el potencial de mercat de la propietat.

La nostra tasca és vendre la seva propietat al preu més alt possible en el menor temps possible.

 

● Informe Detallat de Valoració:

 

Un cop completada la nostra anàlisi us presentarem l'Informe de Valoració detallat. Aquest informe és l'eina fonamental que us permetrà prendre la decisió correcta amb plena confiança i fixar finalment el preu de venda correcte.

 

MySpot Barcelona.

El seu Soci de Confiança en Immobles

 

A MySpot Barcelona, ​​ens comprometem a oferir un servei excepcional que garanteixi una venda ràpida i rendible de la seva propietat. La nostra experiència us permet esquivar les complexitats del mercat i assolir resultats òptims en els seus objectius immobiliaris.

Índex de referencia de preus de lloguer 2024

Índex de referencia de preus de lloguer 2024

La imminent adopció de la norma de control del preu de lloguer a 140 municipis de Catalunya comportarà canvis al mercat de l’habitatge de lloguer. La norma afecta especialment els contractes nous i els grans tenidors.

 

Zones afectades

La norma s’aplicarà a zones de mercat residencial tens, concretament a ciutats com Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona així com als principals municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. També a alguns municipis de costa i de muntanya com Ripoll, Puigcerdà, Mollerussa, Solsona, Sitges, Castelldefels, Sant Pere de Ribes i Torelló.

  

Què són les zones de mercat residencial tens?

 

Es tracta de zones on el preu mitjà del lloguer o la hipoteca d’un habitatge  és superior al 30% dels ingressos de les persones o famílies. La durada de la declaració de zona de mercat residencial tens és de 2 anys.

 

Canvis rellevants pels propietaris i llogaters

La principal mesura que preveu la Llei sobre el dret a l’habitatge és el control del preu de lloguer a les zones declarades de mercat residencial tens a través de la introducció d’un nou índex de referència d’actualització del preu dels lloguers, de nous incentius fiscals i d’un impost sobre els habitatges desocupats. La llei també regula els desnonaments, l’assistència per l’accés a l’habitatge de protecció oficial i assequible i la creació d’un parc d’habitatge públic assequible.

 

Contractes de lloguer vigents

Pel que fa als contractes de lloguer vigents celebrats entre persones físiques, es mantindrà el lloguer establert en el contracte.  El topall del 2% d’augment del preu de lloguer en cas de pròrroga del contracte previst per l’any 2023 (tant per grans tenidors com per petits tenidors) augmentarà al 3% l’any 2024. A partir de 2025, els contractes en vigor estaran subjectes al nou índex de referència de preus de lloguer. Els contractes de lloguer de temporada (fins a 11 mesos de durada) no són objecte de la llei.

 

Ampliació de la definició de grans tenidors

La llei defineix els grans tenidors com els particulars o empreses titulars de més de 10 habitatges en zones urbanes, excloent places d’aparcament i trasters, o d’una superfície construïda de més de 1.500 m2 o 5 habitatges o més en zones de mercat residencial tens, independentment del percentatge de propietat. Els grans tenidors no poden establir preus de lloguer superiors als que preveu l’índex de preus de lloguer.

 

Nous contractes de lloguer i topall vigent en funció de la tipologia de tenidor

L’aplicació de la llei espanyola de preu de lloguer en zones tenses varia en funció de la tipologia de tenidor de l’immoble.

En el cas de propietaris privats, la indexació afecta el lloguer vigent durant els darrers 5 anys. L’augment màxim del lloguer s’estableix en el 2 % durant l’any 2023, el 3% durant el 2024 i d’acord amb el nou índex a partir de 2025. La norma contempla un augment del preu de fins el 10% en cas de poder demostrar l’execució d’obres de millora que comportin un estalvi energètic o millores en l’accessibilitat de l’habitatge o si el contracte de lloguer te una vigència de 10 anys o més.

 

D’altra banda, també entra en vigor un nou sistema d’indexació del preu de lloguer pel qual es limita el preu màxim de lloguer en funció de les característiques de l’habitatge. Les parts poden convenir que les despeses de manteniment general de l’habitatge, els subministres, impostos, deures i obligacions no nominals corrin a càrrec del llogater. No obstant això, si l’habitatge es troba en una zona de mercat residencial tens i aquests acords no estaven reflectits en el contracte vençut tampoc no es podran fixar en el nou contracte de lloguer.

 

Pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer per a persones en situació de vulnerabilitat

 

El llogater podrà sol·licitar una pròrroga extraordinària del contracte de lloguer d’un any si acredita que es troba en una situació de vulnerabilitat social i econòmica quan l’arrendador sigui un gran tenidor. Per tal que la sol·licitud sigui vàlida, el llogater haurà de comptar amb un certificat de vulnerabilitat social i econòmica emès durant el darrer any previ informe dels serveis socials municipals o autonòmics.

 

Els honoraris de l’agència immobiliària van a càrrec del propietari

L’acord també estableix que els honoraris i costos en què s’incorri pel lloguer d’un habitatge aniran a càrrec del propietari i no del llogater.

 

Recàrrec sobre l l’IBI dels habitatges desocupats

 

També entra en vigor de manera imminent i d’acord amb la disposició final tercera de la norma un recàrrec sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) que grava els immobles d’ús residencial desocupats de manera permanent un termini mínim de 2 anys. El recàrrec pot anar del 50% actual fins a un 150%. Concretament, la norma diu: “El recàrrec sobre els immobles d’ús residencial permanentment desocupats es regula a través de l’Impost de béns immobles (IBI) i serà d’aplicació sobre immobles que romanguin desocupats de forma continuada un termini superior a dos anys i pertanyin a titulars de 4 o més immobles d’ús residencial, excepte quan concorrin causes justificades de desocupació

 

 

Incentius fiscals a l’IRPF per zones de mercat tens

Un dels principals canvis és la reducció del rendiment aplicable pels nous contractes de lloguer d’habitatge habitual, que passa del 60% actual a un 50%. 

 

Incentius fiscals:

1. Reducció del 90% dels impostos si l’arrendador celebra un nou contracte de lloguer en una zona de mercat residencial tens i abaixa el preu de lloguer com a mínim un 5% en relació a l’últim contracte de lloguer.

2. Reducció de fins el 70% dels impostos si l’arrendador lloga l’immoble a joves d’entre 18 i 35 anys, a l’administració pública o a entitats del tercer sector, a un programa públic d’habitatge o d’economia social.

3. Reducció de fins el 60% dels impostos en cas d’immobles reformats fins a 2 anys abans de la celebració del contracte de lloguer.

 

Calendari d’aplicació

La norma afecta els contractes celebrats a partir del 13 de març de 2024 i inclou disposicions específiques per determinades circumstàncies.

 ****
Descàrrega de responsabilitat: Els percentatges i informació numèrica esmentats en aquest article són a títol informatiu i orientatiu i no es pot confirmar que siguin acurats ni que estiguin actualitzats atès que la normativa aplicable i les regulacions fiscals estan subjectes a canvis i varien en funció de les circumstàncies de cada persona. Per obtenir informació actual i exacta, posa’t en contacte amb un assessor fiscal. Estarem encantats de facilitar-te el contacte d’assessors fiscals a Espanya.

A nous començaments. Aquí estem. Aquí comencem.

Pels nous començaments

Pot ser que et preguntis: “una altra agència immobiliària?”

I tens raó! 

Barcelona és un dels mercats immobiliaris més preats d’Europa. El sector es troba entre els més saturats i una multitud d’actors globals, petites i grans agències i agents independents competeixen ferotgement per captar propietats i clients.

Ara bé, quantitat no equival a qualitat. 

La meva experiència personal amb agents i agències immobiliàries quan em vaig traslladar a Barcelona va ser reveladora i decebedora, absent dels valors més bàsics com la confiança, la responsabilitat i l’orientació al client. Les recents experiències frustrades de cerca de casa que m’expliquen els amics reafirmen la meva convicció de que quantitat no equival a qualitat i em fan arribar a la conclusió de que hem de millorar com a sector.

Nosaltres volem millorar marcant la diferència pels clients: estant disponibles, sent eficaços, amables, empàtics, internacionals i sensibles culturalment. 

Volem ser l’agència de confiança per la nostra clientela local i internacional, escoltar els nostres clients i responsabilitzar-nos de les seves necessitats.

No volem reinventar la roda, volem fer que la cerca de casa i la venda de propietats siguin una experiència agradable i alegre. 

I volem ajudar de manera eficaç i fiable a la nostra clientela, especialment els clients estrangers i internacionals, a navegar pel mercat immobiliari local.

Com ho estem fent? La teva opinió i idees són molt importants per ajudar-nos a créixer i a millorar.

 

Què és la "Golden Visa" i com s’obté?

Què és la "Golden Visa" i com s’obté?

El programa “Golden Visa” permet l’obtenció del permís de residència a Espanya per la compra d’habitatge al territori per un import mínim de 500.000 euros.

T’expliquem les passes a seguir per obtenir el permís de residència a Espanya a través de la compra d’habitatge.

1. Trobar un habitatge: 

El primer pas és trobar un habitatge d’un import mínim de 500.000 euros. Consulta la cartera de propietats de MySpot Barcelona. 

2. Sol·licitar la Golden Visa:

Un cop hagis trobat l’habitatge adequat ja podràs optar a la Golden Visa. Per fer-ho, cal presentar una sol·licitud davant les autoritats espanyoles i aportar la documentació acreditativa de la compra de l’habitatge i de l’import d’adquisició.

 

3. Obtenció del NIE:

Per poder comprar una propietat immobiliària a Espanya cal  obtenir prèviament un Número d’Identificació d’Estrangers (NIE). El pot obtenir als consolats i ambaixades espanyols del teu país. A MySpot estarem encantats d’ajudar-te amb la documentació i de treure’t aquest pes de sobre.

4. Tancar la compra de la propietat:

Un cop aprovada la seva sol·licitud podràs finalitzar la compra de la propietat i abonar la totalitat del preu de compra, impostos i altres despeses associades.  

5. Obtenir el permís de residència: 

Un cop finalitzada la compra de la propietat ja podràs obtenir el permís de residència a Espanya i viatjar dins de l’espai Shengen sense visat.

És important destacar que les autoritats es reserven la potestat d’establir condicions addicionals com la contractació d’una assegurança de salut o l’acreditació de mitjans econòmics suficients en funció de les circumstàncies personals del sol·licitant. Es recomana consultar un expert legal familiaritzat amb les lleis d’immigració espanyoles per garantir l’èxit de la teva sol·licitud.

Contacta amb My Spot Barcelona i t’orientarem.

 

Guia sobre taxes i impostos sobre la compra de propietats a Catalunya

Guia sobre taxes i impostos sobre la compra de propietats a Catalunya

Adquirir un habitatge és una gran fita que no està exempta de considerables responsabilitats financeres, taxes i impostos. Els compradors d’habitatge han d’estar ben informats de les despeses a què hauran de fer front en el procés d’adquisició d’un habitatge. A MySpot Barcelona treballem en col·laboració amb assessors fiscals i financers especialitzats en el sector immobiliari i amb intermediaris hipotecàries independents que poden confeccionar una anàlisi detallat de la teva situació financera i  oferir-te diferents alternatives. Tots aquests gestors col·laboren amb un ampli ventall d’entitats bancàries que els ofereixen millors condicions hipotecaries que no pas als compradors particulars. Poden donar-te una perspectiva general molt recomanable de diferents opcions financeres i els costos que duen associades.

 

Els impostos sobre la propietat a Espanya depenen de si s’adquireix un habitatge d’obra nova o de segona ma. Es considera habitatge d’obra nova tota propietat que no hagi canviat prèviament de mans. Normalment es tracta de propietats que ven directament el promotor. Les propietats de segona mà són totes les que hagin sigut venudes, com a mínim, una vegada. Poden ser propietats de nova construcció adquirides o embargades per bancs per impagament de la hipoteca, per exemple.

 

1. Impost de transaccions patrimonials (ITP):

En l’adquisició d’un habitatge de segona mà a Barcelona, el comprador ha de satisfer l’impost de transaccions patrimonials (ITP), que es calcula sobre l’import de transacció de la propietat amb una escala ascendent. El percentatge del valor de transacció amb què es determina l’ITP varia entre un 5% i un 11%; el tipus inferior s’aplica als habitatges de menor preu i el superior als de major import.

 

2. Impost sobre el valor afegit (IVA):

Quan una propietat sigui de nova construcció o es vengui per primera vegada després d’una reforma integral, el comprador haurà de satisfer l’IVA.  A diferència de l’ITP, que s’aplica a les transaccions de propietats de segona ma, l’IVA s’aplica a les transaccions d’obra nova i s’estableix a un tipus fixe del 10% sobre el preu de transacció.

 

3. Costos notarials i taxa de registre:

La formalització de la transacció d’una propietat es fa mitjançant escriptura notarial i és el comprador qui sufraga les despeses notarials. El cost es determina en funció del valor de la propietat, de la complexitat de la transacció i de les tarifes del notari. A títol orientatiu, cal preveure un cost d’entre un 0.5% i un 1% del valor de transacció però és recomanable consultar-ho a un assessor fiscal atès que el percentatge pot variar any rere any.

 

4. Taxa de registre de la propietat

El Registre de la propietat és l’organisme que oficialitza el canvi de titularitat a favor del comprador un cop finalitzat el procés de compra. El registre cobra una taxa que es determina en funció de l’import de la transacció i de si l’operació es fa amb hipoteca o no. Des de 2024, aquesta taxa pot ser d’entre un 0.5% i un 1% de l’import de transacció, tot i que està subjecte a revisió anual.

 

5. Despeses legals:

És altament recomanable contractar un servei d’assessorament jurídic durant el procés d’adquisició d’una propietat. El cost d’aquest servei gira entorn un 1% del l’import de transacció i pot ser més elevat si l’operació comporta negociacions complexes o dificultats jurídiques. A MySpot Barcelona treballem amb un bufet d’advocats excel·lent i estarem encantats d’ajudar-te.

 

6. Actes jurídics documentats:

Tot i que no s’aplica a tot Espanya, a algunes comunitats autònomes, Catalunya inclosa, cal satisfer l’impost sobre els actes jurídics documentats (AJD). Aquest impost grava alguns dels documents preceptius en el procés d’adquisició d’habitatge com, per exemple, les escriptures de les hipoteques. L’import de l’impost d’AJD és variable.

 

A grans trets, els compradors d’habitatge a Catalunya han de comptar, com a mínim i en recursos propis, amb un 32% de l’import total de la transacció en cas de voler finançar part de l’operació amb hipoteca. És a dir, el comprador ha d’aportar el 20% de l’import d’adquisició de l’habitatge, el 10% sobre l’import de la transacció corresponent l’ITP o l’IVA i el 2% aproximadament per cobrir les despeses notarials i les taxes de registre. Els honoraris de l’agència immobiliària corren íntegrament a càrrec del venedor.

 

Si vols tenir èxit en el procés de compra de la teva propietat, posa’t en contacte amb MySpot Barcelona, la teva agència immobiliària boutique de confiança al centre de la ciutat. Ens assegurem de que els compradors prenen decisions informades i gaudeixen del procés d’adquisició de la casa dels seus somnis.                                                                           ****
Descàrrega de responsabilitat: Els percentatges i informació numèrica esmentats en aquest article són a títol informatiu i orientatiu i no es pot confirmar que siguin acurats ni que estiguin actualitzats atès que la normativa aplicable i les regulacions fiscals estan subjectes a canvis i varien en funció de les circumstàncies de cada persona. Per obtenir informació actual i exacta, posa’t en contacte amb un assessor fiscal. Estarem encantats de facilitar-te el contacte amb assessors fiscals a Espanya.

 

Guia sobre taxes i impostos sobre la venta d’habitatges a Catalunya

Guia sobre taxes i impostos sobre la venda d’habitatges a Catalunya

Si vols vendre la teva propietat a Catalunya, MySpot Barcelona estarà al teu costat en tot moment. T’informem detalladament dels impostos i taxes a què hauràs de fer front per garantir un procés sense sorpreses. 

 

1. IRPF, Plusvàlua

El principal impost a què estan subjectes els venedors de propietats immobiliàries a Barcelona i Catalunya és l’impost sobre la renda de les persones físiques o IRPF. L’impost  grava el benefici obtingut per la venda de propietats immobiliàries. És a dir, s’aplica sobre la diferència entre el valor d’adquisició i el valor de venda. El tipus d’IRPF que s’aplica varia en funció del temps de tinença de la propietat venuda. Els tipus més reduïts s’apliquen als temps de tinença més prolongats i poden variar entre el 19-26% (tipus de 2023, subjectes a revisions anuals). 

 

Cal tenir present que a l’import de venda s’hi ha de sostreure les despeses i taxes associades a la venda suportades pel venedor (per exemple, la comissió de l’agència immobiliària) i del preu d’adquisició, les amortitzacions, si n’hi hagués, i les inversions que s’hagin realitzat a l’habitatge. També és important conèixer l’existència d’exempcions o reduccions fiscals en concepte de reinversió dels guanys obtinguts en l’adquisició d’un altre habitatge dins del termini establert (per exemple, si els guanys obtinguts s’inverteixen en l’adquisició d’un primer habitatge en un termini màxim de 2 anys des de la venda). Consulta amb un assessor les implicacions fiscals en el teu cas particular.

 

2. Plusvàlua municipal:   

A banda de l’IRPF, els venedors també estan subjectes a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) o plusvàlua. Aquest impost és recaptat pels ajuntaments i es basa en l’increment del valor del terreny des de la data d’adquisició de la propietat. L’any 2023, el tipus màxim aplicable era del 30% però cada municipi estableix els seus barems i bonificacions anualment, amb els quals es pot  calcular l’import que cada contribuent haurà d’abonar per aquest concepte. Consulta els tipus vigents amb el teu assessor fiscal. El venedor té un termini d’un mes des de  la data de signatura de l’escriptura de venda per liquidar l’impost a l’ajuntament. És habitual pagar l’impost directament a la notaria on es signa l´escriptura. Es pot obtenir informació sobre l’import a satisfer trucant a l’ajuntament, amb les dades de l’últim rebut de l’IBI.

 

3. Increment objectiu de la base imposable del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

 

Es calcula multiplicant el valor cadastral del sòl per un coeficient basat en el nombre d’anys de tinença de l’habitatge. Les directives del Tresor espanyol estableixen el coeficient en funció del termini de temps durant el qual s’hagi ostentat la propietat de l’habitatge (l’any 2023 els tipus eren del 0,14% per terminis inferiors a un any i del 0,45% per terminis de 20 anys o més). Els tipus estan subjectes a canvis

 

L’import de la plusvàlua també depèn de factors com la ubicació de l’habitatge i el temps de tinença la propietat.

 

4. Comissió de l’agència immobiliària:

 

Atesa l’elevada competència i complexitat del mercat immobiliari de Catalunya, és recomanable contractar una agència immobiliària com MySpot Barcelona per gestionar la venda de propietats. La comissió de l’agència immobiliària pot ser una tarifa fixe o un percentatge del preu final de venda i es negocia entre l’agència i el propietari abans de posar la propietat a la venda. A Barcelona, aquest percentatge oscil.la entre un 3 i un 6% però pot variar en alguns casos.

 

5. Honoraris d’advocats o assessors legals:

 

Tot i que no és obligat, és recomanable contractar els serveis d’un advocat o assessor legal local que l’orienti en el procés de venda i garanteixi el compliment de totes les obligacions legals. Els honoraris de l’advocat o assessor legal varien en funció de la complexitat de la transacció i dels serveis requerits. A MySpot treballem amb advocats especialistes en sector immobiliari amb qui estarem encantats de posar-te en contacte.

 

6. Despeses de cancel·lació registral d’ hipoteques:

 

En cas que la propietat que es ven tingui una hipoteca vigent, pot ser que el venedor hagi d’abonar un import en concepte de cancel·lació registral de la hipoteca. La quantitat varia en funció de les condicions de la hipoteca i de l’entitat bancària i sol girar entre uns centenars i uns milers d’euros. Atès que aquestes despeses poden tenir un impacte significatiu en les finances del venedor és important contactar amb l’ entitat bancària amb què s’hagi contractat la hipoteca i demanar una provisió de fons. La hipoteca es cancel.la directament a la notaria, el dia de la signatura de l’escriptura.

 

6. Certificat d’eficiència energètica:

Per vendre una propietat és obligatori comptar amb un certificat d’eficiència energètica en què es determina l’eficiència energètica de l’habitatge, que te un cost d’entre 150 € i 250 €.

 

Resum:

La venda d’un habitatge a Barcelona està subjecte a diversos impostos i taxes que el venedor ha de tenir en compte per garantir una transacció exitosa i viable des del punt de vista financer. L’IRPF sobre el benefici de l’operació és el principal factor a tenir en ment juntament amb l’impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana o plusvàlua. Els honoraris de l’agència immobiliària, la notaria, les taxes del registre de la propietat i de cancel·lació registral de la hipoteca són altres despeses que se sumen a les obligacions financeres del venedor.

 

Per assegurar-te una venda eficaç, t’aconsellem que consultis a professionals immobiliaris com MySpot Barcelona, des d’on estarem encantats de posar-te en contacte amb els nostres assessors financers de confiança. Creiem que un venedor ben informat sobre els impostos i taxes a què haurà de fer front és un venedor empoderat i en disposició de prendre decisions informades que el condueixin a tancar la venda de la seva propietat exitosament

                                                                            ****

Descàrrega de responsabilitat: Els percentatges i informació numèrica esmentats en aquest article són a títol informatiu i orientatiu i no es pot confirmar que siguin acurats ni que estiguin actualitzats atès que la normativa aplicable i les regulacions fiscals estan subjectes a canvis i varien en funció de les circumstàncies de cada persona. Per obtenir informació actual i exacta, posa’t en contacte amb un assessor fiscal. Estarem encantats de facilitar-te el contacte d’assessors fiscals a Espanya. 

Quina feina fa un personal shopper immobiliari?Comprador personal. Personal shopper

Quina feina fa un "personal shopper" immobiliari?

En tant que personal shopper immobiliari o agent del comprador, MySpot Barcelona ofereix un servei exclusiu d’assessorament als clients compradors. El nostre principal objectiu és representar i protegir els interessos del client comprador en les transaccions Immobiliàries, des de la cerca de la propietat, les visites, les negociacions, la due diligence i el tancament. 

Al mercat immobiliari de compra barceloní, els agents  immobiliaris cobren comissió al venedor i no al comprador, fet que genera un conflicte d’interessos perquè els agents prioritzen la part que posa els diners. En el mercat de lloguer la situació és diferent atès que es pot cobrar comissió a totes dues parts.

 

Si vols estar segur de que els agents amb què treballes només representen els teus interessos, el millor que pots fer és contractar un personal shopper immobiliari. A MySpot tenim un ampli coneixement del mercat immobiliari local i podem oferir-te assessorament especialitzat sobre barris, tipus de propietats, ventalls de preus, aspectes legals i afectacions urbanístiques per tal d’evitar sorpreses més endavant.

 

 

En què et pot ajudar MySpot Barcelona? 

 

1. Negociació:  Negociem amb el venedor o amb el seu agent en nom teu per tal d’obtenir el millor preu i les condicions més avantatjoses en l’adquisició de la propietat que vulguis comprar.

 

 

2. Due diligence: T’assessorem en tots els tràmits burocràtics, fem les comprovacions legals, urbanístiques, administratives i de la comunitat de veïns de les propietats del seu interès i t’ajudem a presentar la documentació necessària dins del termini i en la forma escaient.

 

3. Assessorament legal i financer: Com a agents del comprador, t’assessorem en qüestions legals i financeres per tal de garantir que la transacció té lloc sense problemes i protegir-te de qualsevol risc legal o financer.

 

4. Administració de la propietat: Un cop comprada la propietat, t’ajudem a contractar serveis de manteniment, especialment necessaris en el cas d’adquisició de propietats com a inversió o pels clients que no viuen a Barcelona. Podem gestionar el lloguer de la teva propietat i ajudar-te a contactar amb interioristes locals i administradors de finques.

En resum, com a personal shopper immobiliari, garantim que el procés de compra d’una propietat sigui fluid, fàcil i lliure d’estrès. També et podem ajudar a estalviar temps i diners a llarg termini evitant errors habituals i ajudant-te a obtenir la millor oferta.

 

 

La compra de propietats a Espanya pas a pas

La compra de propietats a Espanya pas a pas

Comprar una propietat a Espanya és fàcil si es segueixen els passos necessaris. A MySpot Barcelona t’ajudem en tot el procés i estem al teu costat en tot moment: 

 

1.     Cerca de la propietat: En primer lloc, cal trobar la propietat que encaixi amb les teves prioritats i pressupost. Ens pot demanar que la trobem nosaltres. Pots buscar propietats anunciades a internet, als principals portals de cerca com Idealista, Habitaclia o Fotocasa o pots posar-se en contacte amb MySpot i obtenir accés al nostre ampli arxiu de propietats no anunciades a internet. 

 

2.     Assistència jurídica: Un cop sàpigues quina propietat vols comprar, és recomanable contractar un servei jurídic o una agència immobiliària de confiança com MySpot Barcelona. Nosaltres et podem posar en contacte amb la nostra xarxa d’assessors legals de confiança, que t’assessoraran pel que fa a tots els aspectes legals del procés de compra. També t’ajudem a interpretar els contractes, a negociar les condicions de l’operació i a comprovar que la propietat compta amb tots els permisos i certificats necessaris.

3.     Obtenció del NIE:  El número d’identificació d’estrangers (NIE) és una identificació fiscal necessària per a tots els ciutadans no espanyols que vulguin comprar una propietat a Espanya. Es pot obtenir a les comissaries de policia, als consultats espanyols a l’estranger o, per una tarifa mínima, a través nostre, evitant així maldecaps i inconvenients.

4.     Presenta una oferta: Un cop hagis trobat la propietat que t’ interessa, pots presentar una oferta al venedor. És recomanable presentar l’oferta per escrit. El venedor l’haurà de retornar signada en cas d’acceptar-la. L’oferta ha d’incloure el preu d’oferta, les contingències, si n’hi hagués, i el calendari de signatura d’arres i d’escriptures.

 

5.     Firma el contracte de reserva: Si el venedor accepta l’oferta s’haurà de signar un contracte d’arres i fer efectiu un dipòsit que, normalment, s’estableix en el 10% del preu de venda i es constitueix com a garantia fins al moment de celebració de les escriptures.

 

6.     Avalua la propietat: Abans de signar l’escriptura, és recomanable fer un estudi de la propietat. A My Spot Barcelona ens assegurem que la propietat compti amb la documentació necessària, comprovem que estigui lliure de càrregues i gravàmens i fem totes les comprovacions necessàries perquè no t’hagis de preocupar de res. En cas de ser necessari, contractem un arquitecte per tal de dur a terme un estudi de l’estructura i evitar sorpreses desagradables.

 

7.     Signatura les escriptures: Un cop fetes les comprovacions oportunes arriba el moment de signar les escriptures davant de notari. L’escriptura és un document jurídicament vinculant en què es traspassa la propietat del venedor al comprador. A My Spot Barcelona ens encarreguem de preparar la documentació preceptiva per aquest tràmit i t’acompanyem a la cita amb el notari.

 

8.     Pagament de l’import pendent: Després de la signatura de les escriptures s’haurà de pagar l’import pendent del preu de venda. El comprador i el venedor hauran d’acordar la forma de pagament escollida amb les seves entitats bancàries (per xec a la notaria o per transferència bancària via Banc d’Espanya) i, si n’hi hagués, liquidar  els préstecs sobre la propietat. Et podem acompanyar per garantir la seguretat dels pagaments o actuar en nom teu en cas que siguis fora del país. 

 

 

9.     Registre de la propietat: Per últim, caldrà registrar la propietat davant el Registre de la Propietat d’Espanya per tal de donar per tancat el procés de compra. Deixa’ns encarregar-nos de la burocràcia i estalvia’t la gestió d’un munt de paperassa en castellà. 

 

A MySpot Barcelona t’evitem els maldecaps del procés de compra-venta i et guiem en tot moment. Digues en què et podem ajudar.

Alguns bons motius per comprar casa a Catalunya i a Barcelona

Alguns bons motius per comprar casa a Catalunya i a Barcelona

Alguns bons motius per comprar casa a Catalunya i a Barcelona

Hi ha molts motius per triar Barcelona i Catalunya. A continuació te n’expliquem alguns.

Compartir

Fa 12 anys que el meu marit i jo vam arribar a Barcelona i ens hi hem quedat. Vam triar Barcelona per formar una família i per fundar l’agència immobiliària boutique MySpot Barcelona. És el cas de molts estrangers. Catalunya i Barcelona es troben entre els mercats immobiliaris amb més demanda d’Europa. Molts estrangers hi venen a viure o hi compren la segona residència. Per alguns, és el millor lloc d’Europa. Cadascú s’hi sent atret per diversos bons motius:  

 

1.     Ubicació

Catalunya i Barcelona es troben al nord-est  d’Espanya i són conegudes per la seva impressionant costa mediterrània, els paisatges muntanyosos dels Pirineus i per la seva riquesa històrica i cultural. Tot plegat en fa una ubicació idònia per aquells que busquen l’equilibri entre el rebombori de la vida urbana i la pau del camp.

 

2.     Clima

Catalunya i Barcelona gaudeixen d’un clima mediterrani amb hiverns suaus i estius calorosos que en fa una destinació atractiva per a qui busca un clima càlid tot l’any.

3.     Una economia sòlida

Barcelona és el cor financer i empresarial de Catalunya, una de les regions més pròsperes d’Espanya. L’economia de la regió està ben diversificada, amb una indústria i un sector turístics forts i indústria tecnològica i manufacturera que propicien que sigui un mercat estable pels inversors immobiliaris.

4.     Un mercat de lloguer molt rendible

Degut a l’elevada demanda d’habitatge de lloguer, el mercat de l’habitatge de lloguer a Catalunya i a Barcelona són d’entre els més rendibles d’Espanya. El mercat del lloguer  és atractiu per invertir per després llogar.

5.     Propietats exclusives

Barcelona és una ciutat molt rica des del punt de vista arquitectònic, els turons dels voltants de la ciutat i la costa catalana acullen moltes de les propietats més exclusives d’Espanya, algunes de les quals són obra d’arquitectes de renom mundial. Sigui el que sigui el que cerques, MySpot Barcelona ho trobarà. Tant si es tracta d’una casa moderna i minimalista a les afores, un xalet de luxe, obra nova, una masia restaurada, un àtic amb vistes a Sarrià o un estudi d’artista al Poble Nou en aquesta zona ho trobaràs tot. 

6.     Atractiu cultural i turístic

Barcelona és una de les principals destinacions turístiques d’Europa. La ciutat ofereix una combinació única de modernitat i tradició, cosa que en fa una ubicació atractiva pels cercadors de segona residència.

7.     Potencial de la inversió

Els mercats de l’habitatge de Catalunya i Barcelona  han experimentat un creixement sostingut els darrers anys, fent-ne una ubicació premium d’inversió. Això es deu, en part,  al programa de Golden visa a través del qual els ciutadans estrangers amb capacitat inversora poden obtenir el permís de residència a Espanya. La presència d’una nodrida comunitat estudiantil i el nombre creixent d’expatriats fa preveure que els propers anys augmentarà la demanda d’habitatge de lloguer assequible i de curta durada.

 

8.     Qualitat de vida

Catalunya és coneguda per la seva bona qualitat de vida, per un estil de vida relaxat, un entorn privilegiat, un sistema de salut i d’educació excel·lents, un ric paisatge gastronòmic, per la seva fascinació pels festivals i celebracions així com per la passió per l’esport. La regió també acull diferents enclavaments patrimoni mundial de la UNESCO, com el parc Güell de Gaudí, la Sagrada Família, el monestir medieval de Poblet i les ruïnes romanes de Tarragona així com escoles internacionals i universitats. Tot plegat fa que sigui una destinació molt popular entre famílies i estudiants.

 

9.     Infraestructures

Catalunya i Barcelona compten amb una excel·lent xarxa de transports que inclou aeroports internacionals, connexions ferroviàries d’alta velocitat i una bona xarxa de carreteres. És còmode i fàcil explorar la regió i més enllà.

 

En resum, comprar una propietat a Catalunya o a Barcelona aporta una combinació única entre ubicació, clima, cultura, estil de vida, potencial de la inversió i infraestructures,  una elecció esplèndida per a compradors que cerquen un indret dinàmic on viure i on invertir. 

 

Posa’t en contacte amb MySpot Barcelona i parlem-ne.

 

MySpot Barcelona Homepage

Segueix-nos

Subscriu-te al nostre butlletí

Telèfon

Correu electrònic

Adreça

Avinguda Mistral 18, 7-3 08015 Barcelona, Espanya

© MySpot Barcelona Real Estate S.L

Avís legal

-

Política de privadesa

-

Casa

-

Propietats

-

Sobre nosaltres

-

Blog

-

Contacteu amb nosaltres